Kontakt

IČO: 308 659 30
DIČ:  202 221 33 36

Registrovaný:

Slovenský zväz malého futbalu (registrovaná skratka „SZMF“)
je športový zväz a občianske združenie registrované na MV SR od 11.7.2006,
pod číslom: VVS/1-900/90-24005

Šport:
malý futbal

Sídlo:

Slovenský zväz malého futbalu
Ružinovská 2747/28 82103
Bratislava – mestská časť Ružinov

Web:

www.malyfutbal.sk

Telefón:

+421 915 902 632

Mail:

info@malyfutbal.sk

Bankové spojenie:

SK39 1100 0000 0029 4000 6073  (Tatra banka, a.s.)
SK0611000000002945459813 (Tatra banka, a.s.) – určený len na dotácie